Geburenkring Katanga

Mechelen Noord

Dossier buurthuis

Chronologisch overzicht van dossier "Bouwaanvraag Buurthuis"

12 augustus 1991, wij krijgen de brief van Notaris Marcel Leemans betreffende aankoop van een perceel grond van C.V. De Voorzorg.

28 september 1992, ontvangst van de bevestiging van Stad Mechelen mbt de bouwvergunning tot plaatsen van een houten chalet voor maximum 10 jaar tot 1 januari 2003. Het niet bebouwde deel van de grond moet met groen worden aangeplant.

In 1993 wordt gestart met de bouw van het buurthuis.

2 maart 1999, sturen wij een brief naar Van Geert De Ley, architect, met opdracht Regularisatiedossier animatielokaal en 25 maart ontvangen wij het Ontwerp van De Ley ter Regularisatie van het Animatielokaal (buurthuis).

Na indiening van het ontwerp krijgen wij op 19 april 2001 een brief van de dienst Ruimtelijke ordening bouwdienst Stad Mechelen met een ongunstig advies over de regularisatie van het animatielokaal. De opmerkingen zijn dat er principiel geen bezwaar is tegen uitbreiding en het bekomen van een definitieve vergunning maar dat het ontwerp elke samenhang mist qua inplanting en materiaalgebruik en niet er tegemoed is gekomen aan de beplanting van het niet-bebouwde deel van de grond.

25 februari 2002, nadat we nog steeds geen vergunning hebben, starten wij met een petitie waarin 133 wijkbewoners verklaren van geen last te ondervinden van de werking van het buurthuis, om alzo nog een vergunning te verkrijgen.

Twee maanden later op 23 april 2002 krijgen wij een brief van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met een ongunstig advies inzake Regularisatie bouwen animatielokaal, de redenen zijn, de ligging aan een onverharde weg, de afwezigheid van een toegang voor gehandicapten, de goede ordening komt in gedrang door gebruikte materialen als inplanting op te korte afstand van perceelgrenzen en de de aanvraag werd niet aan openbaar onderzoek onderworpen.

5 juni 2002, ontvangst van een brief van Stad Mechelen, met de weigering van de stedenbouwkundige vergunning met dezelfde opmerkingen.

19 juni 2002, wij ontvangen een brief van ons Avocatenkantoor met de bevestiging dat er hoger beroep zal worden aangetekend en op 3 juli officiële aantekening van het hoger beroep.

3 juli 2002, aantekening hoger beroep door ons Advocatenkantoor

8 juli 2002, de Provincie Antwerpen Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen bevestigt de ontvangst van het hoger beroep.

20 augustus 2002, krijgen we een nieuw ontwerp van Geert De Ley, architect, met de verfraaiing van het buurtlokaal en op 30 augustus de vraag om nieuwe bouwaanvraagformulieren te onderteken.

9 oktober 2002, ontvangen wij een brief van Provincie Antwerpen waarin ons beroep wordt verworpen met als redenen, dat de aanvraag in overeenstemming is met de voorschriften van het gewestplan doch niet met de decretale en reglementaire bepalingen en met de goede ruimtelijke ordening.

9 december 2002, vertrekt er een brief van Advocatenkantoor met de aanvraag tot schorsing en vernietiging van het besluit van de bestendige deputatie en dit bij de Raad van State.

In december krijgen wij een brief van Stad Mechelen Ruimtelijke Ordening Sectie Bouwdienst met de bevestiging van ontvangst van aanvraag ter verfraaiing van het buurtlokaal en vraag om bekendmaking aan te plakken tot 3 januari 2003.

23 december 2002, de vzw KG Katanga verstuurt een brief naar het Advokatenkantoor met de statuten en geeft de machtiging aan Advocaat Thiery Lammar om op te treden als raadsman van de vzw.

30 december 2002 in een brief van vzw KG Katanga aan Stad Mechelen wordt de vraag gesteld om de weg voor het buurthuis te verharden.

16 januari 2003 ontvangen wij een brief van Advocatenkantoor met vermelding dat ons verzoek tot schorsing en vernietiging van het besluit van de bestendige deputatie wordt verworpen.

18 februari 2003, ontvangen wij een brief van Advocatenkantoor met het verslag van Auditeur bij de Raad van State, en de vraag om statuten vzw in orde te brengen en melding dat procedure inzake schorsing voor de Raad van State zal worden behandeld op 14/2.

18 juni 2003, ontvangen wij een brief van Advocatenkantoor met de melding dat de zaak uitvoerig werd bepleit voor de Raad van State en er binnen de maand een arrest mag worden verwacht.

20 juni 2003, wij krijgen een e-mail van Magda Van Loon dat het dossier “Verfraaiing buurthuis” nog steeds in Antwerpen ligt bij Dirk De Bruyne.

30 juni 2003, onze vriend Francis Fannes aschrijft een brief aan de Koningin.

15 juli 2003, ontvangen wij antwoord van het Kabinet van de Koning met de melding dat ons schrijven werd ontvangen en werd doorgestuurd naar de betreffende autoriteiten.

28 juli 2003, schrijft de KG Katanga aan Bart Somers, Minister President, met vraag voor tussenkomst in het dossier dat werd overgemaakt aan de heer Van Mechelen, lid van Vlaamse Regering en aan de Burgemeester van Mechelen.

6 augustus 2003, krijgen wij antwoord van het Kabinet van de minister-president met de bevestiging van ontvangst van voorgaande brief en vermelding dat de bevoegde minister, Dirk Van Mechelen werd geïnformeerd.

Een brief van Stad Mechelen dienst Wijk- en dorpszaken dd 25 augustus 2003 mbt de bevestiging van ontvangst van voorgaande brief, met vermelding dat de aangepaste bouwaanvraag sinds 30/01/2003 werd doorgestuurd naar de provinciale stedenbouwkundige dienst met voorafgaand gunstig advies van Mechelen.

Een brief van Ministerie Vlaamse Gemeenschap dd 28 november 2003, de Afdeling Ruimtelijke Ordening geeft een ongunstig advies, met als reden de ligging aan onverharde weg, de toegang voor gehandicapten voldoet niet en te korte afstanden tot perceelgrenzen

Een brief van Stad Mechelen Stedelijke Ontwikkeling Bouwdienst dd 8 januari 2004 mbt de weigering van de stedenbouwkundige vergunning op basis van de beslissing van 28/11/2003 van Antwerpen.

12 februari 2004, wij ontvangen een brief van Advocatenkantoor mbt het beroep tegen tweede weigeringsbeslissing tot regularisatie dat werd ingediend bij de Bestendige Deputatie.

Gaston De Kuyck (CD&V) brengt op 20 februari 2004 een bezoek aan het buurthuis, hij zal contact opnemen met de heer De Bruyne van Ruimtelijke Ordening Antwerpen.

24 februari 2004, ontvangstmelding van beroepsakte, vanaf 16 februari nog 30 dagen de tijd om nog bijkomende stukken bij tebrengen tot aanvulling van het dossier.

28 februari 2004, een delegatie van S.p.a. onder leiding van senator Caroline Gennez brengt bezoek aan buurthuis.

18 januari 2005, onze Voorzitster Jeanine Anthoon en Secretaris Josiane Hayart moeten zich op het politiesecretariaat melden omdat er door een dienst in Antwerpen een klacht is neergelegd wegens bouwovertreding. Een proces verbaal werd opgemaakt.

8 maart 2005, een delegatie van de vzw (nl. voorzitster Jeanine Anthoon, onder-voorzitter Swa Stok, ere-voorzitter Swa De Vos en penningmeester Eddy Moons) werd uitgenodigd op een gesprek met Mechels burgemeester Bart Somers. Op de vergadering waren eveneens aanwezig Philippe Maudens, commandant van de brandweer en Chris Dewaele, hoofd van de bouwdienst Mechelen. Na overleg werd beloofd dat er voor de zomer nog schot in de zaak zou komen, indien wij een gans nieuw dossier indienen wel ter verstaan rekening houding met de eerdere opmerkingen van de dienst Ruimtelijke Ordening Antwerpen. Bouwvergunningen voor gebouwen van minder dan 1.000 m³ kunnen immers voortaan door de stad worden behandeld. 

In april 2005, contacteert Eddy Moons de architect Geert De Ley - Lange Schipstraat 60 - 2800 Mechelen die de plannen van het buurthuis zal aanpassen zodat een nieuwe bouwaanvraag kan worden opgesteld die door de bouwdienst van de Stad Mechelen kan worden ondezocht.

Het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2002 heeft de aanvraag, ingediend door Katanga vzw - Eddy Moons, met als adres Liersesteenweg 266A, 2800 Mechelen, ontvangen. Het betreft een aanvraag tot verbouwen buurtlokaal.


8 juli 2005, krijgen wij het advies van centrum voor Toegankelijkheid dat bepaalt dat wij rekening moeten houden met personen met mobiliteitsbeperking en met personen met visuele beperkingen. Het betreft voornamelijk aanpassingen aan sanitair en uitgangen.

7 augustus 2005, krijgen wij het advies van stedelijke brandweer bepaalt normen in verband met veiligheidsverlichting, vuurweerstand van deuren, de verwarmingstoestellen moeten gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme, de keuken moet gecompartimenteerd worden dwz afsluitbaar zijn.

30 november 2005, wij ontvangen de mededeling mbt de bouwvergunning van het departement Stedelijke ontwikkeling - bouwdienst, namelijk dat de bouwwerken met betrekking tot het pand gelegen Liersesteenweg 266 dossiernummer 2005/0522 werden vergund door het College van Burgemeester en Schepenen in de zitting van 30 november 2005. Het College beslist dat volgende voorwaarden moeten nageleefd worden ten eerste de vergunning is van tijdelijk aard en beperkt tot een periode van 10 jaar, ten tweede de verfraaiingswerken moeten uitgevoerd worden dat het geheel een eenvormig uitzicht krijgt, ten derde er moet rekening gehouden worden met het advies van de brandweer, ten vierde er moet rekening gehouden worden met het advies van het Centrum voor Toegankelijkheid, ten vijfde het rioleringsschema zuiveringszone A moet worden in acht genomen, ten zesde de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening geïntegreerd rioleringsbeleid moet worden nageleefd en ten slotte de watertoets namelijk de plaatsing van hemelwaterput.

De werken zijn gestart op 4 februari 2006, maar de voorziene einddatum december 2006 zal waarschijnlijk niet gehaald worden.